Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden van "de Polyesterspecialist" hierna te noemen “Algemene Voorwaarden”.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen "de Polyesterspecialist", verder te noemen “Dienstverlener” en een contractuele wederpartij, verder te noemen “Opdrachtgever” waarbij Dienstverlener zaken en/of onderdelen van zaken, verder te noemen “Zaken” en/of alle dienstverlening (en/of gedeelten van diensten) die onderwerp is van de opdracht, verder te noemen “Diensten” aan de Opdrachtgever levert ook indien deze Zaken en Diensten niet nader in deze algemene voorwaarden zijn omschreven.

 Artikel 1 Algemeen

 1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden „naar de geest. van deze bepalingen.
 2. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 3. Indien Dienstverlener niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Dienstverlener in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 Artikel 2 Aanbod en aanvaarding

 1. Alle offertes en aanbiedingen zijdens de Dienstverlener, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de Dienstverlener.
 2. Alle offertes en aanbiedingen zijdens de Dienstverlener zijn strikt vertrouwelijk en openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden door Opdrachtgever is niet toegestaan tenzij schriftelijk goedgekeurd door Dienstverlener.
 3. Dienstverlener kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Dienstverlener redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Dienstverlener daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dienstverlener schriftelijke anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Dienstverlener niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 6. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen bedraagt de verschuldigde courtage voor taxaties van schades uitgebracht door Dienstverlener ten behoeve van de schadeverzekeringsmaatschappij van Opdrachtgever 10% van het bedrag van de schadetaxatie indien Opdrachtgever de Diensten met betrekking tot de getaxeerde schades niet door Dienstverlener laat uitvoeren.
 7. Ieder offerte of aanbieding van de Dienstverlener is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt. De Opdrachtgever staat er voor in dat alle gegevens en inlichtingen die nuttig en noodzakelijk kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, zijn verstrekt en dat deze juist en volledig zijn. De Opdrachtgever zal de Dienstverlener steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen blijven verschaffen en alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dienstverlener zijn verstrekt, heeft Dienstverlener het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Dienstverlener ter beschikking heeft gesteld. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dienstverlener is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties, etcetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Dienstverlener zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Dienstverlener gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Dienstverlener bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het dan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Dienstverlener op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 10. Overeenkomsten gesloten door vertegenwoordiging van Dienstverlener of voor Opdrachtgever optredende tussenpersonen zijn voor de Opdrachtgever niet bindend dan na uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van de overeenkomst door de Dienstverlener aan de Opdrachtgever.
 11. De toepasselijkheid van de door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij schriftelijk overeengekomen. Ondertekening of (stilzwijgende) acceptatie door de Dienstverlener van documenten van de Opdrachtgever waarop (bijvoorbeeld) voorgedrukt op briefpapier zulke algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt nimmer als aanvaarding daarvan.
 12. De Dienstverlener mag de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten uitvoeren als hij dit wenselijk acht. De Dienstverlener zal garant staan voor de uitvoering van zulke derden alsof hij zelf de overeenkomst uitvoert. De toepasselijkheid van artikel 7:404m 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 3 Prijzen

 1. Tenzij schriftelijk anders door de Dienstverlener is aangegeven, luiden alle door de Dienstverlener gegeven prijzen en tarieven in Euro en zijn zij exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tenzij anders uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen zijn alle prijzen en tarieven gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst binnen het land waar de Dienstverlener is gevestigd en gedurende normale werktijden, waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 en 18:00 uur, met een maximum van 8 uur per dag. Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders staat aangegeven of zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, zijn reisuren, reis- en verblijfskosten, extra uren en andere aan de werkzaamheden verbonden bijzondere kosten niet bij de prijzen en tarieven inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze door de Dienstverlener apart in rekening worden gebracht. Indien de Dienstverlener op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever op een door Opdrachtgever aangegeven locatie de werkzaamheden dient te inventariseren ten behoeve van het uitbrengen van een offerte dan is de Dienstverlener gerechtigd reisuren en reiskosten apart in rekening te brengen.
 2. Als een wijziging of toevoeging aan de overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever wordt overeengekomen, mag de Dienstverlener de overeengekomen prijs verhogen volgens zijn gebruikelijke tarieven. De Dienstverlener is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 3. Indien de Dienstverlener aan een (potentiële) Opdrachtgever adviezen verstrekt of anderszins op verzoek van of in opdracht van de (potentiële) Opdrachtgever werkzaamheden verricht, zonder dat ter zake een schriftelijke opdracht wordt ontvangen, heeft de Dienstverlener het recht aan de (potentiële) Opdrachtgever de kostprijs van de hiervoor bedoelde werkzaamheden door te berekenen.
 4. Indien Dienstverlener met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Dienstverlener niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, etcetera, of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 5. Indien de prijsstijging vermeld in artikel 3 lid 4 anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:
  1. Dienstverlener dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  2. de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Dienstverlener rustende verplichting als gevolg van de wet;
  3. door Dienstverlener bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
  4. bij levering van een zaak, bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 

 Artikel 4 Levertijd

 1. Dienstverlener spant zich in de Zaken binnen de tussen de partijen overeengekomen levertijd aan de Opdrachtgever te leveren.
 2. Weigert de Opdrachtgever niettemin de geleverde Zaken in ontvangst te nemen, dan is de Dienstverlener gerechtigd om de geleverde Zaken elders op kosten van de Opdrachtgever op te slaan, onverminderd de verplichting tot betaling van de overeengekomen koopprijs.

Artikel 5 Wijze van levering, risico

 1. De overeengekomen levering van Zaken wordt steeds schriftelijk vastgelegd. Indien met betrekking tot de wijze van levering van Zaken niets schriftelijks is vastgelegd, zal de wijze van levering door de Dienstverlener worden bepaald.
 2. Indien levering van Zaken of Diensten op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij een termijn of termijnen is, of resp. zijn vermeld en de Dienstverlener na verloop van drie maanden vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst nog niet alle Zaken heeft afgenomen, dan is de Opdrachtgever verplicht aan de Dienstverlener op dienst eerste verzoek een termijn mede te delen waarbinnen alle Zaken zullen worden afgenomen. Deze termijn zal nimmer langer zijn dan drie maanden na de dag van het verzoek van de Dienstverlener. Indien de Opdrachtgever niet binnen drie dagen na het verzoek van de Dienstverlener aan laatstgenoemde mededeling doet van de termijn waarbinnen alle Zaken zullen worden afgenomen, zal Dienstverlener bevoegd zijn na verloop van drie maanden na de dag van het verzoek de Zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan, zulks ook al berustte het risico voor de Zaken bij de Dienstverlener en ongeacht overmacht zijdens de Opdrachtgever en onverminderd de verplichting van Opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen koopsom. Alsdan is Dienstverlener tevens bevoegd de overeenkomst te ontbinden en zal de Opdrachtgever zijn gehouden aan de Dienstverlener de kosten, schaden en interessen ter zake te vergoeden.

 Artikel 6 Uitvoering Diensten

 1. De Dienstverlener zal zich naar beste inzicht en vermogen inspannen de Diensten met zorg en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met de Opdrachtgever schriftelijke vastgelegde afspraken en procedures. Alle Diensten door de Dienstverlener worden uitgevoerd op basis van inspanningsverbintenis.
 2. Indien is overeengekomen dat de Diensten in fasen zullen plaatsvinden, is de Dienstverlener gerechtigd de aanvang van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Ingeval medewerkers van de Dienstverlener op locatie van de Opdrachtgever of derden Diensten verrichten, zal de Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor alle faciliteiten die in redelijkheid voor de uitvoering van de opdracht benodigd zijn.
 4. Slechts indien dit schriftelijke uitdrukkelijk is overeengekomen, is de Dienstverlener gehouden bij de uitvoering van de Diensten tijdige en verantwoorde aanwijzingen van de Opdrachtgever op te volgen. De Dienstverlener is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden door de Opdrachtgever worden vergoed conform artikel 3 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden.
 5. Is voor de uitvoering van Diensten of voor de levering van bepaalde Zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Dienstverlener derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Dienstverlener dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 7 Controle levering en klachten

 1. De Opdrachtgever is verplicht na levering van de Diensten direct te controleren of de Diensten beantwoorden aan de inhoud van de overeenkomst.
 2. Indien de Opdrachtgever bij ontvangst van de Zaken en na levering van de Diensten verschillen constateert tussen de feitelijk geleverde Diensten en hetgeen tussen partijen is overeengekomen, dient hij hiervan de Dienstverlener direct schriftelijk te informeren dan wel ten laatste binnen acht dagen na levering van de Diensten.
 3. De verplichtingen van de Dienstverlener uit hoofde van een overeenkomst zullen geacht worden naar behoren te zijn uitgevoerd bij het vervallen van de tijdslimieten zoals genoemd in artikel 7 lid 2 van deze Algemene Voorwaarden. Na het vervallen van deze tijdslimieten mag de Opdrachtgever geen andere klachten indienen bij de Dienstverlener aangaande mogelijk gebreken en heeft de Dienstverlener het recht zulke klachten te negeren.
 4. De Opdrachtgever heeft geen recht om klachten in te dienen als:
  1. de Dienstverlener bij de uitvoering van de Diensten grondstoffen en dergelijke op aanwijzing van de Opdrachtgever heeft gebruikt;
  2. het gebrek een vrij kleine afwijking is in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling, etc., welke aanvaardbaar is in deze vorm van dienstverlening of het gebrek technisch gezien niet te voorkomen was;
  3. De Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen (zoals betalingsverplichtingen) tijdig en correct jegens de Dienstverlener is nagekomen.
  4. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 zal de Dienstverlener, indien en voor zover hij een klacht accepteert ingevolge dit artikel, naar eigen goeddunken het gebrek herstellen dan wel het probleem op andere wijze verhelpen, zonder dat de Opdrachtgever daarnaast nog enige aanspraak op vergoeding kan maken.
  5. Eventuele klachten aangaande een mogelijk gebrek of probleem worden niet gehonoreerd als de Dienstverlener niet in de gelegenheid wordt gesteld een dergelijke klacht te onderzoeken.

Artikel 8 Keuring

 1. Opdrachtgever heeft het recht de Diensten na levering te doen keuren. De keuring geschiedt voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Onder de voor rekening van de Opdrachtgever komende keuringskosten zijn begrepen de kosten welke Dienstverlener tere zake de keuring eventueel moet maken.
 2. Levering van Diensten volgens een bestek en/of op keur en/of ten genoegen van Opdrachtgevers cliënten of diens directie, geschiedt slechts indien en voor zover Opdrachtgevers gebondenheid daartoe voortvloeit uit bestekbepalingen waarvan de Opdrachtgever de inhoud schriftelijk en tijdig voor het aangaan van de overeenkomst, aan de Dienstverlener heeft medegedeeld op een zodanige wijze dat de Dienstverlener daarmee bij zijn aanbieding rekening heeft kunnen houden.
 3. Indien de keuring tot resultaat heeft dat (een gedeelte van) de Diensten niet voldoet aan de overeenkomst, dan is de Opdrachtgever gehouden Dienstverlener hiervan onverwijld schriftelijk mededeling te doen en Dienstverlener in de gelegenheid te stellen dit alsnog na te komen. Acht dagen na het tijdstip waarop de keuring heeft plaatsgevonden, vervalt het recht van de Opdrachtgever om zich jegens de Dienstverlener op het resultaat van de keuring te beroepen.

 Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Tenzij de Opdrachtgever aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Dienstverlener, is de Dienstverlener niet aansprakelijk jegens de Opdrachtgever, diens personeel of derden voor directe of indirecte en gevolgschade of verlies van wat voor soort dan ook in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan. Onder indirecte en gevolgschade wordt mede begrepen bedrijfsschade en immateriële schade.
 2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van de Dienstverlener beperkt tot het bedrag dat aan Opdrachtgever wordt betaald ingevolge de aansprakelijkheidsverzekeringpolis voor de situatie. Indien de verzekeraar van de Dienstverlener om welke reden dan ook niet overgaat tot het betalen van verzekeringsuitkeringen of als de desbetreffende aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, dan zal de aansprakelijkheid van de Dienstverlener hoe dan ook worden beperkt tot:
 3. het bedrag van de netto door de partijen overeengekomen prijs in de desbetreffende overeenkomst; of
 4. als in de overeenkomst gedeeltelijke leveringen van Diensten waren overeengekomen, in dat gedeelte van de overeenkomst waar de schadeveroorzakende gebeurtenis het meest bij aansluiten, in geen geval zal de aansprakelijkheid van de Dienstverlener meer bedragen dan . 5,000.- per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen met dezelfde oorzaak.
 5. Aansprakelijkheid van de Dienstverlener voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.
 6. Iedere rechtsvordering tot schadevergoeding jegens de Dienstverlener verjaart door het enkele verloop na zes maanden na de gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft. De Opdrachtgever dient een dergelijke gebeurtenis onmiddellijk na ontdekking schriftelijke aan de Dienstverlener te berichten, bij gebreke waarvan ieder vorderingsrecht van de Opdrachtgever vervalt.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart de Dienstverlener, medewerkers van de Dienstverlener en degenen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst (waaronder begrepen derden die door de Opdrachtgever zijn ingeschakeld) tegen alle aanspraken van derden (medewerkers van de Opdrachtgever daaronder begrepen), ongeacht de reden, die op enigerlei wijze verband houden met de overeenkomst en de uitvoering daarvan. De Opdrachtgever zal alle door de Dienstverlener of door haar ingeschakelde derden geleden schade en kosten verband houdende met voornoemde aansprakelijkheid volledig vergoeden. Indien en voor zover deze schade ingevolge deze overeenkomst voor rekening komt van de Opdrachtgever.
 8. Indien de Zaken niet door de Dienstverlener zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van de Dienstverlener jegens de Opdrachtgever in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van de Dienstverlener jegens de Dienstverlener aansprakelijk zal zijn.

 Artikel 10 Overmacht, ontbinding

 1. Bij overmacht zijdens de Dienstverlener is de Dienstverlener bevoegd de overeengekomen leveringstermijn te verlengen met de duur van overmacht of de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren zonder dat hier enige verplichting tot schadevergoeding voor de Dienstverlener uit voortvloeit.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de Dienstverlener geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Dienstverlener niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Dienstverlener of van derden daaronder begrepen.
 3. Dienstverlener kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de Dienstverlener vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Dienstverlener op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 5. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerder met de eventuele aan, afvoer en afleverkosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

 1. Dienstverlener behoudt zich de eigendom van de geleverde Zaken voor zolang alle door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren Zaken alsmede de bedragen bedoeld in artikel 12 lid 2 en 3 van deze Algemene Voorwaarden, waardonder begrepen rente en kosten van invordering, niet volledig aan de Dienstverlener zijn voldaan.
 2. Indien dezelfde soort Zaken door de Dienstverlener aan de Opdrachtgever is geleverd, ter zake waarvan één of meer facturen onbetaald zijn gebleven, dan worden de bij de Opdrachtgever nog aanwezige Zaken van dezelfde soort als onbetaald beschouwd, behoudens tegenbewijs van de Opdrachtgever.
 3. Indien de Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, instaat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of hem deze wordt verleend, dan wel uit handelingen van de Opdrachtgever anderszins blijkt dat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen jegens de Dienstverlener niet kan of zal voldoen, is Opdrachtgever verplicht de aan de Dienstverlener op grond van lid 1 en 2 toebehorende Zaken op eerste verzoek aan de Dienstverlener terug te geven.

De Dienstverlener is voorts bevoegd zich zonder voorafgaande waarschuwing of mededeling bij Opdrachtgever aan te dienen teneinde de voormelde Zaken direct onder zich te nemen dan wel te demonteren en terug te nemen, ook indien en voor zover het geleverde door natrekking of anderszins eigendom van de Opdrachtgever zou zijn geworden.

 1. Tenzij anders overeengekomen en waar van toepassing, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan "de Polyesterspecialist".
 2. Tenzij anders is overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door "de Polyesterspecialist" tot stand gebrachte ideeën, werktekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van "de Polyesterspecialist", ongeacht of deze aan de Klant of aan derden ter hand zijn gesteld.

 

Artikel 12 Betalingsvoorwaarden

 1. Tenzij schriftelijke anders overeengekomen dient de overeengekomen prijs bij de eerste levering van Diensten direct na uitvoering door Dienstverlener van deze Diensten door de Opdrachtgever aan de Dienstverlener contant te worden voldaan. Contante betaling omvat ook directe bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de Dienstverlener aangegeven bank- of girorekening. Bij eerst volgende leveringen van Diensten dient de overeengekomen prijs door de Opdrachtgever aan de Dienstverlener te worden voldaan binnen 10 dagen na dagtekening van de factuur.
 2. Voor levering van Diensten met een overeengekomen prijs tussen € 3000,00 (exclusief BTW) en € 10000,00 (exclusief BTW) dient een vooruitbetaling van minimaal 30% voldaan te worden door Opdrachtgever in de aanvangsweek van de levering van Diensten door Dienstverlener. Voor levering van Diensten met een overeengekomen prijs hoger dan € 10000,00 dient een vooruitbetaling van minimaal 30% voldaan te worden door Opdrachtgever.
 3. Voor levering van Diensten geschiedt facturering direct na de uitvoering van de Diensten op basis van nacalculatie met inachtneming van de daarvoor geldende tarieven van de Dienstverlener, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien een kortingsregeling is overeengekomen vervalt deze zonder dat enige ingebrekestelling nodig is indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.
 5. Het op de factuur vermelde bedrag kan worden verhoogd met een nader door de Dienstverlener vast te stellen kredietbeperkingstoeslag. Deze toeslag wordt eerst door de Opdrachtgever verschuldigd indien betaling na de vervaldag van de factuur plaatsvindt.
 6. Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, kan de Opdrachtnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente in rekening brengen ad 1% per maand of een gedeelte daarvan. Indien de Opdrachtgever niet binnen 5 dagen na de datum van de betalingsherinnering heeft betaald, ontvangt hij een tweede betalingsherinnering voor de hoofdsom. Vanaf dat moment is de Opdrachtgever een rente verschuldigd ad 1,5% rente per maand. Aanvullend wordt de Opdrachtgever € 15,00 (exclusief BTW) aan herinneringskosten in rekening gebracht.
 7. Indien de Opdrachtgever niet binnen 5 dagen na datum van de tweede betalingsherinnering heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd incassomaatregelen te treffen dan wel derden daarmee te belasten, in welk geval de Opdrachtgever naast het dan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot redelijke vergoeding van buitengerechtelijke en indien relevant gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten, als bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, waarvan de hoogte minimaal 15% van het totale bedrag zal bedragen.
 8. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Dienstverlener verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 9. Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van de Dienstverlener zekerheid te stellen ter zake de betaling van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag. Bij niet of niet tijdige voldoening aan dit verzoek is Dienstverlener bevoegd de levering van Zaken en Diensten op te schorten of de order te annuleren.

 Artikel 13 Geschillen

Alle met de Dienstverlener gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten voor goederen (CISG-Wenen, 11 april 1980) is uitgesloten. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats of plaats van vestiging van de Dienstverlener. 

 Artikel 14 Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

 Artikel 15 Non-Sollicitatie

Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de diensten betrokken medewerkers van "de polyesterspecialist" aannemen of benaderen om bij opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct of indirect, in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van opdrachtgever, al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de overeenkomst en gedurende 12 maanden daarna.

 Artikel 15 Intellectuele eigendom

Dienstverlener behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dienstverlener heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 16 Afwijking

Afwijking van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, is slechts mogelijk na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de Dienstverlener. 

 Artikel 17 Conversie

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de Dienstverlener en de Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen te vervangen van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht wordt genomen.